Konferencja „Unia Europejska i strefa euro – mechanizmy i wyzwania”

W dniach 12-13 czerwca 2015 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja dydaktyczna „Unia Europejska i strefa euro – mechanizmy i wyzwania”. Wydarzenie stanowiło zwieńczenie VI edycji studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” zrealizowanych przez WNE UW i Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Konferencja służyła prezentacji prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych oraz dyskusji nad tematami związanymi z procesem integracji Unii Europejskiej oraz kondycją strefy euro. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele świata akademickiego, instytucji finansowych, uniwersytetów trzeciego wieku oraz domów kultury.

Otwarcia konferencji dokonali dr Zbigniew Augustynowicz, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP oraz prof. Krzysztof Opolski, kierownik studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Dr Augustynowicz podkreślił potrzebę edukacji Polaków na temat strefy euro oraz pogratulował słuchaczom studiów osiągnięć i życzył im dalszych sukcesów.

Pierwszy wykład specjalny wygłosił prof. Witold Koziński z Uniwersytetu Rzeszowskiego, były Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. W wykładzie nt. „Jak Polska powinna się przygotować do bezpiecznego uczestnictwa w strefie euro?” zwrócił uwagę na kwestie, którymi należy się zająć przed przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty. Znalazły się wśród nich między innymi poziom inflacji, niskie koszty pracy, niska innowacyjność gospodarki, czy wysokość długu publicznego. W swoim wystąpieniu prof. Witold Koziński zarysował najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w okresie poprzedzającym przystąpienie do strefy euro oraz zdiagnozował największe problemy polskiej gospodarki.

W kolejnej część konferencji odbyły się prezentacje prac dyplomowych słuchaczy studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” oraz dyskusje na ich temat. W trakcie sesji, której przewodniczącym był prof. Krzysztof Opolski miała miejsce prezentacja ośmiu prac poruszających zagadnienia związane między innymi ze zmianami zachodzącymi w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, wyznaniami stojącymi przed wspólnotą europejską oraz strefą euro, jak i europejskim systemem bankowym i unią bankową. Po każdej prezentacji odbywała się dyskusja, w której głos zabrali prelegenci oraz zaproszeni goście.

konf1

Prezentacja prac dyplomowych słuchaczy studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” (WNE UW, 12 czerwca 2015 r.)

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wykładu „Działalność Europejskiego Banku Centralnego” gościa specjalnego, prof. Jana Toporowskiego ze Szkoły Orientalistyki 

i Afrykanistyki Uniwersytetu Londyńskiego. W trakcie swojego wykładu prof. Toporowski odwoływał się teorii Michała Kaleckiego oraz Johna Keynes’a. Szczególną uwagę prof. Toporowski zwrócił na system refinansowania oraz jego wpływ na skuteczność polityki pieniężnej. Ważnym punktem wykładu, który stał się także główną osią późniejszej dyskusji, był problem gromadzenia przez korporacje ogromnych zasobów płynnych, co jest wynikiem nadmiernej kapitalizacji. Prof. Jan Toporowski stwierdził, że jest to skutek dużej niepewności panującej w gospodarce, która związana jest z problemami strefy euro oraz powolnym wychodzeniem krajów UE z kryzysu. Gość specjalny postawił również tezę, że to koniunktura gospodarcza determinuje politykę pieniężną, a nie odwrotnie. W związku, z czym skuteczność oddziaływania Europejskiego Banku Centralnego na stan gospodarki jest bardzo ograniczona.

W dalszej części konferencji odbyły się wykłady kolejnych dwóch gości specjalnych konferencji. Vladislav Chlipala, radca handlowy w Ambasadzie Republiki Słowackiej, w trakcie swojego wystąpienia nt. „Doświadczenia Słowacji w strefie euro” zaprezentował proces przygotowania słowackiej gospodarki do przyjęcia wspólnej waluty oraz skutki wejścia do strefy euro. Wskazał również wyzwania stojące przed Polską w okresie poprzedzającym przyjęcie waluty europejskiej. W trakcie wykładu zostały również zaprezentowane wyniki badań dotyczących opinii Słowaków o przyjęciu przez nich euro. Z badań tych wynika, że ponad połowa mieszkańców widzi pozytywne skutki wejścia ich kraju do unii walutowej oraz uważa, że pomogło to złagodzić skutki kryzysu. Jako główną przyczynę sukcesu, jakim było bezproblemowe wprowadzenie na Słowacji euro, radca Vladislav Chlipala podaje zgodę społeczną na zmianę waluty, odpowiedzialne zachowanie banków i przedsiębiorstw oraz konsekwencje w realizowaniu planu wejścia do eurolandu. Ważną kwestią, która została także poruszona w późniejszej dyskusji był wpływ przyjęcia euro na poziom cen. Słowacja może być
w tej sprawie podawana jako przykład, ponieważ na skutek wejścia do strefy euro, ceny wzrosły zaledwie o 0,15%.

konf2

konf3

Prof. Krzysztof Opolski – kierownik studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” oraz dr Ludwik Kotecki – główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Prof. Witold Koziński – pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, były Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

 

Kolejnym gościem specjalnym był dr Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Minister Kotecki przedstawił wykład o dość prowokacyjnym tytule „Czy strefa euro jest gotowa na przyjęcie Polski?”w trakcie którego zarysował proces przygotowywania się przez Polskę do przyjęcia wspólnej waluty. Dr Kotecki zwrócił uwagę, że „gdyby Polska weszła do strefy euro dzisiaj, to tak naprawdę nie było by wiadomo do czego wchodzimy”. W związku
z powyższym stwierdził, że najlepszym, co obecnie może zrobić Polska, jest przygotowywanie się do przyjęcia wspólnej waluty i obserwowanie sytuacji w strefie euro. Minister zaznaczył także, że wejście Polski do unii walutowej czy nawet Europejskiego Mechanizmu Kursu Walutowego wymaga zmian w Konstytucji RP. Główny ekonomista Ministerstwa Finansów nawiązał także do poruszonej przez prof. Toporowskiego kwestii gromadzenia przez firmy środków płynnych i braku inwestycji. Zauważył on, że dopóki przedsiębiorcy w krajach strefy euro nie będą mieli pewności, że strefa ta jest stabilna i nie grozi jej załamanie ani upadek, nie będą inwestować. Prof. Krzysztof Opolski zauważył w trakcie dyskusji, że warto zadać sobie pytanie, czy nadpłynność korporacji wynika faktycznie z niepewności, co do przyszłości strefy euro, czy może jednak ze zbyt niskiej stopy zwrotu z inwestycji w Europie i ukierunkowaniu się firm na rynki krajów rozwijających się. Jeżeli ten drugi scenariusz okaże się, choć w części prawdziwy, wyjście strefy euro z kryzysu będzie znacznie utrudnione.

W dalszej części konferencji wystąpił Bartłomiej Osieka reprezentujący Centrum Informacji
o Euro NBP. Wskazał on, jak ważne jest informowanie Polaków o konsekwencjach przyjęcia przez nasz kraj wspólnej waluty.

Po przerwie rozpoczęła się kolejna część prezentacji prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych. Obrady odbywały się w dwóch równoległych sesjach, którym przewodniczyli prof. Krzysztof Opolski, dr Jarosław Górski oraz dr Marcin Gruszczyński. W trakcie obu sesji zostało w sumie zaprezentowanych siedemnaście prac. Były one poświęcone m.in. kwestiom doświadczeń krajów europejskich w przyjmowaniu euro, wpływu przystąpienia Polski do UE na poszczególne dziedziny życia gospodarczego oraz oceny i stanu wiedzy Polaków na temat Unii Europejskiej i strefy euro. Tak, jak poprzednio, po zakończeniu każdej z prezentacji miała miejsce krótka dyskusja, w której udział brali wykładowcy oraz zaproszeni goście.

Na zakończenie prof. Krzysztof Opolski podziękował słuchaczom studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” oraz wyraził nadzieję, że ukończone właśnie studia będą jedynie początkiem ich zainteresowania tym tematem.

Konferencja dydaktyczna „Unia Europejska i strefa euro – mechanizmy i wyzwania” została zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Bank Polski we współpracy z Kołem Naukowym Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego. Patronami medialnymi konferencji byli: Radio Kampus, Niezależny Magazyn Studencki To Zależy, dlaStudenta.pl oraz StudentNews.pl.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem VII edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" w roku akademickim 2015/2016.

 

Zdjęcia z konferencji znajdują się w naszej galerii.

 


Tomasz Duda (tekst), Anna Kondzierska (zdjęcia)

.

Copyright @ 2018 KNSG UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.